CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE
   
 
Licenca za upravljanje vučnim vozilom

 


Na osnovu člana 196. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list RCG”, br. 60/03 i “Sl. list CG” br. 5/12, 25/12 i 61/12), člana 84. Zakona o bezbijednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza (“Sl. list CG”, br.1/14), i člana 18. Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Sl.list CG 05/12), a u vezi sa čl. 1. Pravilnika o obrascu i bližem načinu izdavanja licence i sertifikata za upravljanje vučnim vozilom (“Sl. list CG”, br.49/2014), Direkcija za željeznice, po podnijetimm zahtjevima izdala licencu za upravljanje vučnim vozilom sledećim licima:  

(Baza licenci za upravljanje vučnim vozilom)

Preuzmi  PDF format


 

 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo