CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE
   
 
Info novosti za 2019. godinu

2019


01.02.2019. godine - Na osnovu Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl.list CG 87/18) od 01.01.2019. godine Direkcija  za željeznice  nastavlja sa radom u djelokrugu utvrđenom navedenom uredbom kao samostalni organ pod nazivom Uprava za željeznice.

U centralnom registru privrednih subjekata Uprava za željeznice upisana je pod matičnim brojem 11045090 kao državni organ sa sjedištem u Podgorici, ulica Hercegovačka 75.

 


2018


14.09.2018. godine - Imajući u vidu potrebu za analizom Ugovora o obavezi javnog prevoza, Damar Plus” d.o.o  je za potrebe Direkcije za željeznice sproveo istraživanje javnog mnjenja o stavovima, mišljenju i potrebama građana vezanih za korišćenje željezničkog prevoza u Crnoj Gori.  Izvještaj o stepenu zadovoljstva putnika željezničkog prevoza u Crnoj Gori nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Izvještaji.

13.07.2018. godine - Na osnovu člana 18 stav 2 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza ("Službeni list CG", broj 1/14), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva donijelo je Prаvilnik о tehničkim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sistema (“Službeni list CG”, broj  46/18) od 09.07.2018. godine. Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

20.06.2018. godine - Na osnovu člana 66 stav 5 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza ("Službeni list CG“, broj 1/14), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva donijelo je Pravilnik o načinu vršenja i obezbjeđivanja tehničko kolskog pregleda vozova i vozila u unutrašnjem i međunarodnom željezničkom saobraćaju (“Službeni list CG”, broj  39/18)  od 15.06.2018. godine. Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

26.03.2018. godine -Nа оsnоvu člаnа 78 stаv 3 Zаkоna о bеzbјеdnоsti, оrgаnizаciјi i еfikаsnоsti žеlјеzničkоg prеvоzа („Službеni list CG”, brој 1/14), Мinistаrstvо sаоbrаćаја i pоmоrstvа dоnijеlо је Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu opreme kadra i prostora treba da ispunjava radionica za održavanje željezničkih vozila (“Službeni list CG”, broj  18/18)  od 23.03.2018. godine. Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

26.02.2018. godine - Na osnovu člana 69 stav 3 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službeni list CG“, broj 1/14), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva donijelo je Pravilnik o bližim uslovima, načinu ugradnje i upotrebe aparata za gašenje požara u vozovima (“Službeni list CG”, broj  12/18)  od 23.02.2018. godine. Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

20.02.2018. godine - Na osnovu  Zakona o željeznici i odobrenih sredstava iz Budžeta za 2018. godinu,  Vlada Crne Gore je na sjednici  15. februara 2018. godine donjela odluku o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa. Na osnovu navedenog dana 19.02.2018.godine potpisan je Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za 2018. godinu, između Vlade Crne Gore-Direkcija za željeznice, kao naručioca  i Željezničkog prevoza Crne Gore AD, kao izvršioca.  Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za 2018. godinu se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi

13.02.2018. godine - Na osnovu  Zakona o željeznici i odobrenih sredstava iz Budžeta za 2018. godinu,  Vlada Crne Gore je na sjednici 01. februara 2018. godine usvojila godišnji Program održavanja, rekonstrukcije i modernizacije za tekuće održavanje javne infrastrukture. Na osnovu navedenog dana 12.02.2018. godine potpisan je Ugovor o tekućem održavanju javne željezničke infrastrukture za 2018. godinu  između  Vlade Crne Gore-Ministarstva saobraćaja i pomorstva (Direkcija za željeznice) i Željezničke infrastrukture AD-Podgorica. 2017


28.07.2017.godine - Nа оsnоvu člаnа 123 stаv 6 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o unutrašnjem redu u željezničkom saobraćaju. Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

22.06.2017. godine.- Nа оsnоvu člаnа 57 stаv 4 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi.Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

01.06.2017.godine - Vlada Crne Gore je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2017.godinu

28.02.2017.godine - Nа оsnоvu člаnа 60 stаv 5 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje.Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

14.02.2017.godine - Na osnovu odobrenih sredstava iz Budžeta za 2017.godinu i Zaključaka Vlade Crne Gore, Direkcija za željeznice potpisala je Ugovor o tekućem održavanju javne željezničke infrastrukture za 2017.godinu sa Željezničkom infrastrukturom Crne Gore AD

13.02.2017.godine - Potpisan Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa između Vlade Crne Gore-Direkcija za željeznice i Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica  2016


29.03.2016.godinePotpisan Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa između Vlade Crne Gore-Direkcija za željeznice i Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica

23.02.2016.godine - Direkcija za željeznice izdala sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom(DIO A i DIO B) Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD Podgorica

30.05.2016.godine - Na osnovu člana 196. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list RCG”, br. 60/03 i “Sl. list CG” br. 5/12, 25/12 i 61/12), člana 84. Zakona o bezbijednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza (“Sl. list CG”, br.1/14), i člana 18. Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Sl.list CG 05/12), a u vezi sa čl. 1. Pravilnika o obrascu i bližem načinu izdavanja licence i sertifikata za upravljanje vučnim vozilom (“Sl. list CG”, br.49/2014), Direkcija za željeznice, po podnijetimm zahtjevima izdala 2  licence  za upravljanje vučnim vozilom u 2016. godini a 103 licence za upravljanje vučnim vozilomu 2015. godini.Imena mašinovođa koji su ispunili uslove i dobili licence nalaze se na našem web sajtu u rublici Licence i sertifikati>Licenca za upravljanje vučnim vozilom.

13.12.2016.godine - Nа оsnоvu člаnа 60 stаv 4 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja.Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

13.12.2016.godine -Nа оsnоvu člаnа 60 stаv 4 Zаkоnа о bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službеni list CG“, broj 1/14) objavljen Pravilnik o načinu izrade, sadržaju i postupku objavljivanja  reda vožnje vozova.Pravilnik se nalazi na našem web sajtu u rublici Propisi>Pravilnici.

Objavljen Pravilnik o uslovima za sertifikaciju lica zaduženih za održavanje teretnih željezničkih kola, 

Objavljen Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga, 

Objavljen Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za upravljanje željezničkom infrastrukturom


 

 

2013-2014-2015


Novi zakoni za oblast željeznice u Crnoj Gori

Tehnička pomoć

Eksplanatorni sastanak u Briselu 21.-25.04.2013.

18. sastanak radne grupe za željeznicu i intermodalnost

Studijska posjeta Saveznoj regulatornoj agenciji (Bundesnetzagentur) i Saveznim željezničkim vlastima (EBA) Njemačke

Novi kod za oznacavaje vozila

Prvi sastanak Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju Crne Gore i Češke Republike

17. sastanak radne grupe za željeznicu i intermodalnost

Prijedlog novog Zakona o željeznici

IPA NSA seminar 
 
NaslovnaO namaNadležnostiPropisiLicence i sertifikatiSaglasnosti za građenjeOstalo